Józef Roguz

JÓZEF ROGUZ, urodził się w 1940r. w Padwi, pow. mielecki, syn Jana i Stanisławy ze Sroczyńskich. W 1957r. ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową i został zatrudniony w Tarnobrzeskiej Fabryce Obrabiarek w Tarnobrzegu, a w 1958r. rozpoczął pracę w WSK Mielec na stanowisku ślusarza w Zakładzie Utrzymania Ruchu. W tych latach aktywnie pracował w organizacjach młodzieżowych (ZMW, ZHP, ZMS) i sportowych (działacz i zawodnik LZS Padew Narodowa). W latach 1960-1962 odbył zasadniczą służbę wojskową i ukończył Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych w Zamościu z licencją mechanika napraw lotniczych. Powrócił do WSK i pracował na stanowiskach: technologa, st. technologa, mistrza i st. mistrza. Kilkakrotnie uzyskiwał tytuł „Mistrza – wychowawcy młodzieży”. W tym czasie ukończył Technikum Mechaniczne MPC i zdał maturę. W latach 70. pełnił funkcję kierownika Działu Socjalnego (Akcji Socjalnej) WSK. Przyczynił się wówczas do rozwoju bazy wypoczynkowej dla pracowników WSK i ich rodzin oraz wprowadził nowe formy wypoczynku, m.in. „wczasy pod gruszą”. Ponadto przewodniczył Zakładowej Komisji Mieszkaniowej WSK oraz był kierownikiem sekcji piłki siatkowej kobiet „Stali” Mielec. Na początku lat 80. pracował przez krótki czas na stanowisku kierownika Wydziału TMO w Zakładzie Utrzymania Ruchu, a następnie powierzono mu stanowisko kierownika działu w Oddziale Usług Agrolotniczych (WUA) w ramach Zakładu Socjalno-Produkcyjnego. Należał m.in. do SIMP i KTiR. Był autorem szeregu wniosków racjonalizatorskich. Udzielał się jako radny Miejskiej Rady Narodowej. Po przejściu mieleckiego Oddziału pod zarząd WSK PZL Warszawa-Okęcie (19.I.1982r.) został przekazany służbowo do tego przedsiębiorstwa, a 1.XI. 1982r. mianowano go kierownikiem Oddziału. W 1983r. ukończył studia na Politechnice Krakowskiej (specjalność: systemy i urządzenia energetyczne) i otrzymał tytuł inżyniera mechanika. W latach 80. i 90. rozbudował bazę Oddziału w Mielcu i rozwinął jego działalność w kraju i na świecie, zwłaszcza na terenach Afryki (Sudan, Egipt był tam przez pewien czas kierownikiem bazy remontowej ) i Azji (Iran). W 1991r. powierzono mu funkcję prezesa Zarządu „Galaxy – Mielec Aviation Corporation” Sp.zo.o., firmy mającej m.in. remontować w Mielcu samoloty Boeing, ale po protestach części załogi O/ZUA do rozpoczęcia działalności nie doszło. W 1994r. został mianowany dyrektorem Zakładu Usług Agrolotniczych z siedzibą w Mielcu i funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę. W 2005r. został wybrany do Krajowej Rady Lotnictwa i jest nadal jej członkiem. W okresie kierowania ZUA wpłynął na rozwój polskich usług agrolotniczych na świecie. W ramach współpracy z Iranem współdziałał przy odnowie Cmentarza Polskiego – Dulab w Teheranie. W 2010r. został wybrany na wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera i sprawował tę funkcję do 2015r. Był jednym z inicjatorów utworzenia Klubu Miłośników Lotnictwa przy TMZM i jego prezesem. Jest także jednym z pomysłodawców i współorganizatorem Spotkań Lotniczych Pokoleń w Mielcu.

Pan Józef Roguz posiada niżej wymienione odznaczenia i wyróżnienia:

1. Krzyż Kawalerski OOP.

2. Złoty Krzyż Zasług.

3. Medal 40–lecia Polski Ludowej.

4. Złoty Medal „ Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

5. Złota Odznaka ZZM.

6. Srebrna Odznaka Janka Krasickiego.

7. Złota Odznaka Zasłużonego Pracownika Socjalistycznej Pracy.

8. Złota Odznaka Honorowa Związku Polskich Spadochroniarzy.

9. Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa.

10. Odznaka Zasłużonych dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

11. Złota Honorowa Odznaką ZMW.

12. Złota Odznaka Honorowa LZS.

13. Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Aeroklubu PRL”.

14. Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego”.

15. Wyróżniony Wyróżnieniem Honorowym „Błękitne Skrzydła” czasopisma „Skrzydlata Polska”.

16. Odznaka „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”.