Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie poparcia Rządu RP w sprawie przyjęcia budżetu UE na lata 2021-2027

A88A6830


UCHWAŁA NR XXIX/487/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie poparcia Rządu RP w sprawie przyjęcia budżetu UE
na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999r.
Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);

 Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

 § 1

Przyjmuje się stanowisko w sprawie poparcia Rządu RP w sprawie przyjęcia budżetu UE na lata 2021-2027
§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Posłom do Parlamentu Europejskiego, Parlamentarzystom RP z terenu Województwa Podkarpackiego oraz Marszałkom Województw RP.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/487 / 20
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 listopada 2020 r.

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie poparcia Rządu RP w sprawie przyjęcia budżetu UE
na lata 2021-2027

Samorząd Województwa Podkarpackiego jest jednym z największych beneficjentów Funduszy Europejskich, stąd też w związku z ostatnimi wydarzeniami wokół debaty ws. budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Radni Województwa Podkarpackiego uważają za konieczne zabranie głosu w tej sprawie.

Radni Województwa, wybrani w praworządnych i demokratycznych wyborach zdecydowanie popieramy działanie Rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej w tej sprawie. Działania zapobiegają marginalizowaniu i dyskredytowaniu Polski oraz innych krajów, których rządzący wybrani w demokratycznych wyborach, reprezentują bądź będą reprezentowali inne poglądy i wartości niż przedstawiciele wiodących ugrupowań w Parlamencie Europejskim. Tłumaczenie ograniczeń w dysponowaniu budżetem, respektowaniem niezdefiniowanych zasad praworządności, rodzi wątpliwości i obawy o sprawiedliwy podział środków z budżetu europejskiego teraz i w przyszłości.

Jako Radni Województwa Podkarpackiego uważamy, że nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego mechanizmu kontrolnego, gdyż takowy już istnieje. Definiuje go artykuł 7. Traktatu o Unii Europejskiej. Próby jego obchodzenia są, w naszym odczuciu, całkowicie nieuprawnione. Zwracamy uwagę, że takie samo stanowisko wydała Służba Prawna Rady Unii Europejskiej, stwierdzając jednoznacznie, że mechanizm kontroli praworządności wykraczający poza artykuł 7 jest bezprawny.

Sprzeciwiamy się także kłamliwej, dezinformującej i dezorientującej narracji prowadzonej głównie przez polityków Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jakoby polskie veto było krokiem do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Przypominamy również, że budżet Unii Europejskiej powstaje ze składek państw członkowskich w tym Polski.

Wszystkie samorządy w Europie, także nasze Województwo Podkarpackie, liczą na jak najszybsze przyjęcie unijnego budżetu. Potrzeby te są większe niż dotychczas ze względu na pandemię i projektowany specjalny mechanizm Funduszu Odbudowy. Zmiany w sposobie dysponowania budżetem europejskim w tak trudnej dla całej Europy sytuacji pandemicznej mają znamiona szantażu, a z ust niektórych polityków europejskich padają niepokojące słowa o „zagłodzeniu Polski”. Polski Rząd rozumie te potrzeby i dokłada wszelkich starań, mających na celu zawarcie akceptowalnego dla wszystkich stron kompromisu.
Nasz region bardzo docenia obecność Polski w Unii Europejskiej. Dzięki dodatkowym funduszom udało nam się zrealizować wiele projektów infrastrukturalnych i wzmacniających konkurencyjność naszych przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że od 1 stycznia będziemy mieć nowy budżet gdyż zapewniłoby to nam większą przewidywalność w planowaniu wydatków. W związku z tym jako Radni Województwa Podkarpackiego, a tym samym jako samorządowcy, którzy są najbliżej spraw mieszkańców naszej Ojczyzny, liczymy, że wartości będące fundamentem powstania europejskiej wspólnoty wezmą górę nad partykularnymi interesami politycznymi, a co za tym idzie mechanizmy przekazywania unijnych funduszy pozostaną w niezmienionej formule, o co postuluje polski rząd. Tylko poszanowanie wspomnianych wartości, opartych na chrześcijańskich korzeniach Europy, które respektują narodową tożsamość, suwerenność państw i kulturową odrębność umocni europejską wspólnotę.