Zmarł biskup Jan Niemiec - człowiek wielkiej pokory i skromności

 Jan Niemiec 1024x682

Wyrazy głębokiego współczucia

dla Rodziny i Bliskich

z powodu śmierci

Ks. Biskupa Jana Niemca

Biskupa pomocniczego
diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie,
zaangażowanego w działalność antykomunistyczną,
Kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyża Wolności i Solidarności,
odznaczonego Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości,
Człowieka niezwykłej skromności i pokory,
zasłużonego dla społeczeństwa, państwa i Kościoła.

składają

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Jerzy Borcz

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Jerzy Cypryś Wojciech Zając Czesław Łączak

 

Biskup JAN NIEMIEC – biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, zmarł 27 października 2020 r. w szpitalu w Łańcucie w wieku 62 lat.
Pochodzący z Kozłówka k. Strzyżowa hierarcha był absolwentem pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1981 r.) oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu (1987 r.). Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka. W latach 1977-1982 był uczestnikiem Duszpasterstwa Akademickiego „Wieczernik” przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie.

W październiku 1980 r. był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w WSP w Rzeszowie i jednym z jego najaktywniejszych działaczy (m.in. organizator rzeszowskiego Białego Marszu Przeciwko Przemocy po zamachu na papieża Jana Pawła II w maju 1981 r.). Był kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych. W roku szkolnym 1981/1982 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kozłówku k. Strzyżowa, gdzie założył struktury NSZZ „Solidarność” i został przewodniczącym komisji zakładowej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego napisał dwa indywidualne listy protestacyjne. W pierwszym z dnia 26 stycznia 1982 r. skierowanym do Sejmu PRL (z odpisem do wiadomości Episkopatu Polski i do Rady Państwa PRL) protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, wykazując bezprawność jego wprowadzenia i zatwierdzenia przez Sejm PRL. Wobec autora listu prowadzono dochodzenie zakończone wydaniem przez Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w dniu 21 lipca 1982 r. postanowienia o umorzeniu. Drugi list z 8 lutego1982 r. skierowany był do Senatu WSP w Rzeszowie w obronie krzyży. Autor listu wyrażał oburzenie z powodu zdjęcia ze ścian pomieszczeń WSP krzyży, w zawieszaniu których brał udział w 1981 roku. W mieszkaniu Jana Niemca dwukrotnie przeprowadzono przeszukanie celem znalezienia egzemplarzy listów. 28 sierpnia1982 r. został zatrzymany na 48 godzin w związku z rozwieszeniem w okolicy jego zamieszkania plakatów solidarnościowych, których był współwykonawcą.

Po roku pracy w szkole został przyjęty na II rok Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, które ukończył w 1987 r. W latach 1987-1989 był wikariuszem u kapelana „Solidarności” ks. Edwarda Frankowskiego w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Był m.in. duszpasterzem nauczycieli, ludzi pracy, neokatechumenatu i opiekunem Studium Społecznego (późniejsza Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli). Szczególną rolę odegrał podczas strajku w Hucie Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku, odprawiając msze święte i wygłaszając homilie dla strajkujących robotników.

W1991 r. ukończył studia na KUL- u w zakresie historii kościoła. W 1992 r., wraz z grupą księży wyjechał na Ukrainę. Pracował jako wykładowca w Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim, jednocześnie pracował w duszpasterstwie parafialnym. Był pierwszym doktorantem prof. Jana Drausa, doktorat obronił w Instytucie Historii PAN, jego efektem jest książka „Zakład Naukowo-Wychowawczy OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939”. Od 2001 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku, 21 października 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji kamienieckiej. W ostatnich latach, jako biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej, angażował się w wiele inicjatyw duszpasterskich na terenie diecezji rzeszowskiej.

W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność duszpasterską i charytatywną, w 2015 r. nagrodą honorową IPN „Świadek Historii”, a w 2018 r. jako działacz opozycji antykomunistycznej odebrał z rąk dr Jarosława Szarka - prezesa IPN Krzyż Wolności i Solidarności. W 2019 r. odznaczony Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Biogram za Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie, na podstawie materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej i Encyklopedii Solidarności.