Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 80-lecia utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego

A88A1357Radni Województwa Podkarpackiego zgromadzeni 24 kwietnia 2017 roku na uroczystej XXXV Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażają głęboki szacunek i uznanie twórcom i realizatorom Centralnego Okręgu Przemysłowego. 80-ta rocznica jego powstania jest okazją do głębszego sięgnięcia do tego dziedzictwa, które zostało zawarte zarówno w idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, jak i konkretnych rozwiązaniach tego gospodarczego fenomenu II Rzeczpospolitej. Województwo Podkarpackie ma szczególny mandat do uszanowania tych osiągnięć, bowiem wymierne efekty Centralnego Okręgu Przemysłowego do dzisiaj wywierają swój głęboki wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy naszego regionu. W duchu tego dziedzictwa, konieczne jest powiązanie wizji nowoczesnego i prężnie rozwijającego się regionu z tymi aspektami dziejów i dziedzictwa kulturowego, które potwierdzają ciągłość procesów społeczno-gospodarczych lub stanowią ich genezę. Bez znajomości znaczenia powstania COP-u nie można zrozumieć obecnej specyfiki gospodarczej regionu oraz wyznaczać kierunków jego rozwoju.

Położony w widłach Wisły i Sanu COP stanowił jedną z największych inwestycji gospodarczych w Polsce międzywojennej. Realizacja ambitnych planów inwestycyjnych w warunkach Polski powojennej nie byłaby możliwa bez aktywnej roli państwa w życiu gospodarczym oraz olbrzymiego zaangażowania całego społeczeństwa. Dla kraju, który z trudem zwalczał dziedzictwo zaborów, szybki postęp techniczny i cywilizacyjny oraz zmobilizowanie społeczeństwa wokół idei COP-u było rewolucją i oddechem prawdziwej wolności i niepodległości. Realizacja ambitnych planów Eugeniusza Kwiatkowskiego w postaci Centralnego Okręgu Przemysłowego była ukoronowaniem marzeń pokoleń ludzi, chcących żyć w nowoczesnym państwie. COP powstał z ich wysiłku i był wielkim krokiem w przyszłość.

Centralny Okręg Przemysłowy jest dzisiaj bezsprzecznym symbolem i przykładem śmiałej wizji rozwoju gospodarczego wcielonej w życie i zachowującej ciągłość mimo różnych zawirowań historii. Ta enklawa nowoczesności między Wisłą i Sanem to pierwszy krok do realizacji marzeń o polskiej potędze gospodarczej. Wprawdzie ze względu na II wojnę światową trzeba było odłożyć na bok te marzenia, to jednak inwestycja jaką był COP i tak się opłacała. Wciąż z niej czerpiemy rozwijając gospodarkę regionu i planując przyszłość nie tylko gospodarczą naszej Małej Ojczyzny.

Ze szczególną mocą brzmią dzisiaj słowa twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego: W tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść?


Pomni więc dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego deklarujemy poszanowanie dla aktywnej roli państwa, jego konsekwentnej i spójnej polityki zmierzającej do harmonijnego rozwoju społeczeństwa. 80-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego jest okazją do przypomnienia znaczenia potrzeby rozwijania oraz popierania polskiego przemysłu i produkcji dla przyszłości gospodarki. Mamy nadzieję, iż wzorce płynące z idei COP, zrealizowane w oparciu o silną pozycję państwa i autorytet jego instytucji w ścisłej współpracy ze społeczeństwem, będą drogowskazem dla nas współczesnych jak należy kreować kierunki rozwoju Naszej Ojczyzny.